Tuesday, 2 August 2011

Agosto

                            

"Take these broken wings, and learn to fly again, learn to live so free..."

Feliz mês novo, feliz Agosto!
Deus te abençoe